vuokraus ehdot osa 1 kohdat 1-14

Ahopellon yhtiöt/I-Deco Oy: aputoiminimi AVM Rent 1.5.2021 VUOKRAUSEHDOT

1. Osapuolet ja soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan Ahopellon yhtiöt/I-Deco Oy:n aputoiminimen AVM Rentont vuokraamien esineiden, työkoneiden, telineiden ja suojarakenteiden, vuokraukseen vuokraamoliikkeen (jäljempänä "Vuokralleantaja") ja vuokralleottajan (jäljempänä "Vuokralleottaja") välillä, ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu.

2. Käsitteet

1. AVM-rent = I-Deco Oy:n vuokraustoiminnan aputoiminimi

2. Vuokraamoliike /AVM-Rent = Vuokralleantaja

3. Vuokraamoliikkeen asiakas = Vuokralleottaja

4. Vuokrauksen kohde-esine tai kohdeajoneuvo = Kalusto

5. Vuokra-aika= sopimuksessa sovittu vuorokausina määritelty vuokra-aika. Vuorokauden Vuokra-aika katkeaa aamuisin klo 9.00

6. Vuokran hinnoittelu: Kalusto hinnoitellaan vuorokausihinnoilla. Pidempiaikaisesta , yli 2 viikon vuokrausajasta annetaan pyydettäessä nk räätälöity tarjous. Vuokra maksetaan koko varausajalle etukäteen. Mikäli Kalusto kuljetetaan vuokralleottajalle, alkaa vuokra-aika toimituspäivästä klo 9.00 ja päättyy kun kaulusto on palautettu Vuokralleantajan toimipaikkaan, josta Kalusto on toimitettu

7. Omavastuu= omavastuu on kalustokohtainen summa, jonka Vuokralleottaja sitoutuu sopimusta tehdessään maksamaan siinä tapauksessa, jos kalusto rikkoutuu tai katoaa. Lievissä rikkotapauksissa laaditaan korjauskustannusarvio. Mikäli korjauskustannusarvio ylittää omavastuun. Voi vuokralleantaja päättää vuokralleottajaa kuulematta korjataanko Kalustoa.

8. Vakuus = Kalustosta peritään vuokralleotettaessa vakuusmaksu, joka on määritelty tuotekohtaisesti. Summa palautetaan Vuokra-ajan päättyessä ja siitä vähennetään ensin mahdolliset puhdistuskulut ja korjauskulut. Pitkäaikaisissa vuokrasopimuksissa määritellään vuokravakuus tapauskohtaisesti, mikäli tarkkaa vuokra-aikaa ei ole tiedossa ja/tai vuokran maksu tapahtuu 2 viikon tai kuukausierissä.

9. Puhdistus- ja tarkastusmaksu on pienkoneilla on 25 e ja isommilla koneilla tai laitteilla 50 e. Asuntoautojen puhdistus maksaa 70 e. Maksuun sisältyy arvonlisävero.

10. Toimitus- ja noutomaksu = mikäli Vuokralleottaja niin haluaa, voidaan Kalusto toimittaa Vuokralleottajalle Toimitusmaksua ja noutaa takaisin Vuokralleantajalle Noutomaksua vastaan. Maksut peritään etukäteen.

11. Perintä = mikäli asiakas laiminlyö velvoitteensa eikä ole korjannut tilannetta 7 vuorokauden kuluessa vuokrausajan päätyttyä, voi Vuokralleantaja siirtää asian ilman eri ilmoitusta perintätoimiston hoidettavaksi. Vuokra ym saataviin lisätään tällöin perintäkulut.

3. Kaluston asentaminen ja purkaminen Mikäli kalusto edellyttää asentamista ja purkamista, Vuokralleottaja vastaa itse Kaluston asentamisesta ja purkamisesta. Asentamis- ja purkutyöt sekä niiden johtaminen on annettava pätevälle henkilökunnalle. Vuokralleantaja ei vastaa niiden rakenteiden turvallisuudesta, jotka Vuokralleottaja itse tai kolmannen toimesta Kalustosta asentaa. Pyydettäessä Vuokralleantaja ilmoittaa Vuokralleottajalle Kalustosta pystytettävien rakenteiden enimmäiskuormitusmäärät. Näitä sopimusehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös mahdollisiin Vuokralleantajan Vuokralleottajalle tarjoamiin suunnittelu-, asennus-,purku-, huolto-, käyttö, siirto- ja muihin palveluihin (riippumatta siitä, tarjotaanko ne maksua vastaan vai ilman erillistä veloitusta), ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu.

4. Kaluston käyttö, ylläpito ja huolto Vuokralleottajan tulee tutustua Kaluston turva- ja käyttöohjeisiin. Vuokralleantaja antaa tarvittaessa Kaluston käytön opastuksen. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännönmukaisia oikeuksia. Vuokralleottajan tulee käyttää Kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja sille tarkoitetuissa olosuhteissa. Vuokralleottajan tulee noudattaa Kaluston käyttöohjeita sekä puhdistaa Kalusto käytön jälkeen.

5. Vuokraukseen sovellettavat ehdot

5.1. Vuokrauksen kohde

Vuokralleottaja vastaa Kaluston asianmukaisesta hoidosta, ja sen tulee antaa Kaluston ylläpito päteville henkilöille. Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto (jäljempänä sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Kalustoon ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto, muottiöljy tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokralleottaja vastaa vuokrausaikana Kaluston huollosta ja kaikista siihen liittyvistä kustannuksista.

5.2. Käyttö, korjaus ja huolto Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa Kalustoa eikä tehdä siihen muutoksia ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää Kalustoa muualle kuin sovittuun käyttökohteeseen. Kalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Vuokralleottajan tulee valvoa Kalustolle mahdollisesti aiheutuvia tuuli-,lumi- ja vesikuorman aiheuttamia rasituksia ja ryhtyä viipymättä tilanteen vaatimiin tarpeellisiin toimenpiteisiin omalla kustannuksellaan. Vuokrasopimus koskee Kaluston normaalia yksivuorokäyttöä. Tätä laajemmasta käytöstä on sovittava erikseen. Vuokrauksen yhteydessä sovitut erilaisten vuokratilojen lämpötilat ovat ohjeellisia ja niihin vaikuttavat ulkoiset sääolosuhteet. Vuokralleottaja määrittää lämmön tarpeen. Mikäli luonnonolosuhteista johtuvaa lisälämpöä tarvitaan, vastaa siitä Vuokralleottaja.

6. Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin Kalusto noudetaan, huolimatta kellonajasta tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se sopimuksen mukaan lähetetään Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin Kalusto palautetaan kaikilta osin Vuokralleantajalle. Vuokra-aika peritään vuokrapäivien ei käyttötuntien mukaan. Vuokrausvuorokausi vaihtuu aamulla klo: 9.00. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät. Vuokralleottaja on velvollinen huolehtimaan työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta. Vuokralleantajan kullekin kalustoryhmälle erikseen määrittelemästä vuokra-ajan vähimmäispituudesta johtuen vuokra-aika saattaa kuitenkin olla edellä kuvattua pitempi.Vuokralleottajan edellä kuvatut velvollisuudet ovat voimassa koko vuokra-ajan, myös asennus- ja purkuaikana, ja riippumatta siitä, sovelletaanko vuokrasopimukseen myös muuta erikseen sovittua kohtaa.

7. Palveluiden luovutusehdot ja luovutuspaikka Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle Vuokralleantajan varastossa. Mikäli luovutuspaikaksi on sovittu joku muu paikka, sikäli kuin osapuolten kesken ei ole muuta sovittu, kuljettaminen tapahtuu Vuokralleottajan vastuulla. Kuljetusmaksut määritellään erillisellä tapauskohtaisesti. Toimistomaksu on 5 e ja laskutuslisä on 10 e. Nouto on maksuton klo 9-17.00 välisenä aikana. Muuna aikana luovutuksesta peritään 20 e :n poikkeavan toimituksen maksu.

8. Muut palvelut

Vuokralleantaja voi tarjota halutessaan Vuokralleottajalle Kaluston lisäksi eri sopimuksella kalustorakenteiden suunnittelu-, asentamis- tai muita vuokrausta täydentäviä palveluita. Palveluiden hinnoittelusta sovitaan erikseen. Palvelut veloitetaan aikaveloituksena käytetyn ajan mukaisesti. Palvelun kartoitus maksaa 59 euroa sis alv ja siihen sisältyy enintään n 1-2 tunnin työ matkoineen. Kartoituksen jälkeen annetaan varsinainen tarjous palveluista. Pääsääntö on että Vuokralleottaja vastaa rakenteista.

9. Kaluston palauttaminen

Vuokralleottajan tulee palauttaa Kalusto Vuokralleantajalle välittömästi vuokra-ajan päättyessä puhdistettuna, pakattuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut. Seuraavan päivän noutopyynnöt tulee tehdä edellisenä päivänä klo: 13:00 mennessä.

10. Osapuolten velvollisuudet

Jos palveluiden toimittamisesta on sovittu, ja elleivät osapuolet kirjallisesti toisin sovi, osapuolten velvollisuudet jakautuvat soveltuvin osin seuraavasti: Vuokralleantaja vastaa vain sellaisten palveluiden suorittamisesta, joista on osapuolten kesken erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokralleottaja vastaa kaikista Kaluston asentamiseen, suunnitteluun, käyttämiseen, purkamiseen ym. liittyvistä toimenpiteistä, ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti sovittu; hankkii kaikki suoritettavien töiden edellyttävät viranomaisluvat, riippumatta siitä kenen vastuulla töiden suorittaminen on. Vuokralleottajan tulee huolehtia vastuullaan olevista toimenpiteistä hyvissä ajoin siten, että Vuokralleantajan sopimuksen mukaan suoritettavat kuljetukset, nostot, asennustyöt, varastointi jne. voidaan suorittaa sovitun aikataulun mukaisesti esteettä. Muussa tapauksessa Vuokrallenantajalla on oikeus veloittaa Vuokralleottajalta tarjouksensa mukaisen hinnan lisäksi ylimääräisestä työstä Vuokralleantajan kulloinkin voimassa olevan työveloitushinnaston mukaan.

11. Katselmukset

Mikäli Vuokralleantaja toimittaa Kaluston Vuokralleottajalle asennettuna, sovittujen asennus- ja purkutöiden yhteydessä suoritetaan seuraavat yhteiset katselmukset: Aloituskatselmus pidetään asennuspaikalla ennen töiden aloittamista. Luovutuskatselmus pidetään asennustyön valmistuttua. Palautuskatselmus pidetään ennen rakenteiden purkamista. Loppukatselmus pidetään kun Kalusto on palautettu Vuokralleantajalle.

12. Hallinnan ja vastuun siirtyminen

Sikäli kuin Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja ovat sopineet Kaluston vuokraamisesta asennettuna, vuokrauksen kohteena olevat esineet siirtyvät Vuokralleottajan hallintaan ja vastuulle siinä laajuudessa ja järjestyksessä kuin Vuokralleantajan suorittaman asennustyön on todettu kunkin työvaiheen yhteydessä pidetyssä katselmuksessa edistyneen. Vuokralleottaja vastaa Kaluston vioittumisesta tai katoamisesta niin kauan kuin Kalusto on miltään osin asennuspaikalla. Vuokralleottajalla ei ole kuitenkaan vastuuta Kaluston vioittumisesta, jonka osoitetaan aiheutuneen Vuokralleantajan omasta tuottamuksesta. Mikäli Vuokralleottaja ei ole tilannut Kalustoa asennettuna, hallinta ja vastuu vuokrauksen kohteeseen siirtyy kohdan 8. mukaisesti luovutettaessa kalustoa Vuokralle antajan varastolla.

13. Vuokran määrä ja palveluiden hinta

Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan vuokraa koko edellä kohdassa 2.2 määritellyltä vuokra-ajalta. Lisäksi Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan mahdollisista ylimääräisistä työvuoroista edellä kohdassa 2.2 tarkoitetun lisäkorvauksen. Jollei Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä ole muuta sovittu, vuokra sekä edellä kohdassa 3. tarkoitettujen palveluiden hinta määräytyy Vuokralleantajan hinnaston mukaan. Hinnat noudettaessa toimipisteeltä. Laskutuslisä on 5,00 (sis.alv). Vuokrauksen peruminen tulee tehdä viimeistään 48 tuntia ennen vuokrauksen alkamista. Mikäli vuokraus perutaan 24- 48 tuntia ennen vuokrauksen alkamista peritään vuokrasummasta 75%. Jos vuokraus perutaan 0 24 tuntia ennen vuokrauksen alkamista peritään75%:n lisäksi ensimmäisen vuokrapäivän vuokra täysimääräisenä. Perumisaika lasketaan työpäiviltä Ma Pe.

14. Vuokralleantajan antamat ohjeet

Vuokralleottaja on velvollinen noudattamaan kaikkia Vuokralleantajan antamia rakenteisiin liittyviä turvallisuus- ja muita ohjeita. Vuokralleottaja ei saa muuttaa tai siirtää pystytettyjä rakenteita ilman Vuokralleantajan nimenomaista kirjallista suostumusta. Vuokralleantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että rakenteita on muutettu tai siirretty tai ohjeiden vastaisesti kuormitettu. 

vuokrausehdot loppuosa kohdat 15-25

15. Reklamaatiot ja huomautukset katselmuksen yhteydessä

Vuokralleottaja on velvollinen Kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan Kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli Kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen. Sikäli kuin Vuokralleantaja on sitoutunut toimittamaan Kaluston asennettuna, Vuokrallenantaja toimittaa sen tarkastettuna ja käyttökuntoisena. Mahdolliset huomautukset toimitetuista esineistä tai työsuorituksesta Vuokralleottajan tulee tehdä Vuokralleantajalle viipymättä osapuolten kesken suoritetun katselmuksen yhteydessä. Kalustoa noudettaessa tulee ainaVuokralleottajan ja Vuokralleantajan suorittaa kaluston katselmus. Katselmuksen lopuksi vuokralleottaja kirjallisesti hyväksyy kaluston ja saa mahdolliset kirjalliset ohjeet. Mikäli kalusto toimitetaan kuljetusliikkeen toimesta, tulee Vuokralleottajan tehdä huomautukset viipymättä, kuitenkin 24 tunnin kuluessa.

16. Vuokralleottajan vastuu

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen, kadonneen tai muuten palauttamatta jääneen Kaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle myös Kalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö palauttaa Kaluston Vuokralleantajalle puhdistettuna ja siinä kunnossa kuin se oli Vuokralleantajan luovuttaessa sen Vuokralleottajan käyttöön, Vuokralleantajalla on oikeus periä Vuokralleottajalta Kaluston puhdistus- ja kunnostuskulut (mukaan lukien käyttömateriaalin ja kulutusosien materiaalikustannukset). Kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista vastaa kuitenkin Vuokralleantaja. Vuokralleottaja vastaa yksin vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle Vuokralleottajan itsensä tai kolmannen osapuolen suorittamasta Kaluston käytöstä, asennuksesta tai asennuspaikasta, eikä Vuokrallentaja ole niistä vastuussa. Mikäli Vuokralleottaja ei pysty täyttämään osaltaan sopimuksen ehtoja, Vuokralleottaja vastaa siitä Vuokralleantajalle aiheutuneista vahingoista, ja Vuokralleantajalla on oikeus laskuttaa Vuokralleottajaa kaikista Vuokralleantajalle syntyneistä kustannuksista, niin välittömistä kuin välillisistäkin vahingoista.

17. Vuokralleantajan vastuun rajoitus

Vuokralleantaja ei vastaa Kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta, Kaluston toimituksen viivästymisestä tai toimituksen estymisestä, eikä Vuokralleantajan asennusvirheestä tai muusta Vuokralleantajan suorittamaan palveluun liittyvästä virheestä Vuokralleottajalle tai kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä kustannuksista tai vahingoista. Kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta, Kaluston toimituksen viivästymisestä tai toimituksen estymisestä, tai Vuokralleantajan suunnittelu- ja asennusvirheestä tai muusta Vuokralleantajan suorittamaan palveluun liittyvästä virheestä Vuokralleottajalle tai kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä vahingoista Vuokralleantaja vastaa vain siltä osin, kuin Vuokralleottaja pystyy näyttämään aiheutuneen välittömän vahingon määrän. Edellä sanotusta huolimatta Vuokralleantajan korvausvastuu on kuitenkin rajoitettu korkeintaan osapuolten välillä sovittuun Kaluston vuokran määrään ja/tai palveluhinnan määrään asti. Edellä sanotulla ei kuitenkaan rajoiteta Vuokralleantajan vastuuta mikäli vahinko on aiheutettu sen törkeästä tuottamuksesta tai tahallisuudella. Vuokralleantaja ei vastaa siitä, soveltuuko Kalusto Vuokralleottajan aikomaan käyttötarkoitukseen. Kaikki Vuokralleantajan laatimat suunnitelmat edellyttävät suunnitelmien toteuttamiseksi tarvittavien laitteiden vuokraamista Vuokralleantajalta. Vuokralleantaja ei vastaa laatimistaan suunnitelmista ellei suunnitelmien tilaaja vuokraa suunnitelmien edellyttämiä laitteita Vuokralleantajalta.

18. Vakuutukset

Ellei toisin ole sovittu, kalusto ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vakuutussuojaa halutessaan Vuokralleottajan tulee itse huolehtia Kaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta koko vuokra-ajalta, mahdolliset kuljetukset mukaan lukien. Mikäli Vuokralleantaja suorittaa Kaluston kuljetuksen tai lähetyksen Vuokralleottajan lukuun, Vuokralleantajalla on oikeus vaatia, että Vuokralleottaja ottaa Kalustolle kuljetusvakuutuksen.

19. Sopimusrikkomus

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa sopimus ja ottaa Kalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta pidättyä maksamasta vuokraa, vaikka se katsoisi, että sillä on jokin saatava Vuokralleantajalta.

20. Ylivoimainen este

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa, ja Vuokralleantajalla on myös oikeus purkaa sopimus.

21. Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa Kalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta. 22. Selvittelykustannukset Mikäli Vuokralleottaja vaatii Vuokralleantajalta selvästi perusteetta korvauksia sopimuksen perusteella, on Vuokralleottaja vastuussa aiheettomasta selvitystyöstä Vuokralleantajalle aiheutuneista kustannuksista.

23. Riitojen ratkaisu

Kaikki osapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riidat ratkaistaan Vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai Vuokralleantajan niin tahtoessa Vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa. Mikäli Vuokralleottaja on kuluttaja, hänellä on oikeus nostaa kanne oman kotipaikkansa alioikeudessa.

24. Nettivuokrauksen varaukset

Nettivuokrauksen kautta tehtäviin varauksiin sovelletaan varauksen teon osalta Nettix:n määrittämiä ehtoja koskien varauksen tekemistä, varauksen vahvistamista, peruuttamista ja maksujen käsittelyä.

25. Muutokset , muut asiat

Vuokralleantajalla on oikeius muuttaa näitä ehtoja Vuokralleottajaa kuulematta. Nettix vastaa sopimusehdoista omalta osaltaa ja sillä on myös oikeus muuttaa omia ehtojaan Vuokralleottajaa kuulematta.

AVM RENT

Koekäytössä.  Tähän ne vuokrausehdot jollain tavalla

 

Muista katsoa Suomen paras sisutusblogi:  keltainentalorannalla.blogspot.com